§ 1 Navn

a) Foreningens navn er Andøy Bluesklubb. Foreningen ble stiftet 25. februar 2008.
b) Foreningens hjemsted er Andenes.


§ 2 Form, tilslutning

Andøy Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening. Andøy Bluesklubb skal være medlem i Norsk Rockforbund (NRF). Dette gir automatisk medlemskap i Norsk Bluesunion. Klubben forplikter seg til å følge Norsk Rockeforbunds vedtekter.

§ 3 Formål

Andøy Bluesklubb sitt formål er å fremme interessen for bluesmusikk i Andøy. Klubben ønsker å presentere alle stilarter innenfor bluesen. Dette gjøres ved informasjon og gode konsertopplevelser. Klubben tar sikte på å arrangere konserter i Andøy, samt klubbkvelder med jamming og sosialt tilsnitt. 
Klubben skal drives på idealistisk basis, og tilstreber å ha medlemsmøter ved behov.
Ingen i klubben skal motta lønn.


§ 4 Medlemskap

a) Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Andøy Bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.

b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Andøy Bluesklubb.

c) Medlemskapet medfører bl.a.

- billigere adgang til Andøy Bluesklubb`s arrangementer
- medlemspris hos andre klubber som er medlem i NRF
- 5 nummer av ”BLUES NEWS” pr år

d) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Andøy Bluesklubb sitt formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.


§ 5 Styret

Andøy Bluesklubb ledes av et styre på 5 personer. (Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlemm og 3 varamedlemmer). Ved årsmøte i 2009 skal 2 av styremedlemmene være på valg, og de resterende virker for enda ett år. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret skal følge alle årsmøtets vedtak.

Styret er økonomisk ansvarlig for Andøy Bluesklubb.

Driftsutgifter for klubben skal dokumenteres. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Andøy Bluesklubb sin øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtet skal

a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding 
c) Behandle styrets regnskap og budsjett
d) Fastsetting av kontingent 
e) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet
f) Valg av styre

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Endring av vedtekter og formål krever 2/3 flertall.   Ved  behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og Andøy Bluesklubb`s regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med 4 ukers varsel.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom Andøy Bluesklubb`s  regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.


§ 8 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak i årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtektsendring og formål
Vedtektsendringer og formål kan kun foretaes på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.